علیرضا

علیرضا

چون صوفیان به حالت رقصند و مقتدا
ما نیز هم به شعبده دستی بر آوریم
!

طبقه بندی موضوعی

علیرضا علمدار

۸ مهر ۷۵ 

فارغ التحصیل راهنمایی علامه حلی(۲) تهران و دبیرستان علامه حلی تهران

دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه تهران

مطالعاتِ بیشتر روی تاریخ و سیاست

و پیگیری های تفریح گونه در سینما و موسیقی